Kategorie

Producenci

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

Polityka prywatności 

Na podstawie art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony i przetwarzania danych od osób fizycznych, swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia poprzedniej dyrektywy 95/46/WE, w dalszej części zwanej RODO - informujemy naszych klientów:

  1. Administratorem danych osobowych naszych klientów jest firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SALKO Halina Wróblewska-Cieślak, z siedzibą w Czeladzi, ul. Grodziecka 90, właściciel Halina Wróblewska-Cieślak, nazywany w dalszej części Administratorem
  2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować elektronicznie na adres e-mail salko@salko.pl lub pisemnie na adres podany w punkcie 1.
  3. Dane osobowe pobierane przez naszą firmę są przetwarzane w następującym celu (wg art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

           3.1 do realizacji zamówień składanych w naszym sklepie internetowym

           3.2 do generowania dokumentów sprzedażowych jak paragon czy faktura, w których klient jest stroną,

           3.3 oferowania produktów lub usług - realizując prawnie uzasadniony interes w ramach marketingu

           3.4 zawierania i realizacji umów

           3.5 dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze zwrotami i reklamacjami zakupionych produktów

       4. Naszym klientom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych co spowoduje zawieszenie możliwości realizacji celów jak w punkcie 3, jednak z               wyłączeniem sytuacji gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

        5. Okres przechowywania danych:

            5.1 dane potrzebne do realizacji umowy z klientem będą przechowywane do zakończenia umowy i archiwizowane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się                       umowa co wiąże się z przepisami skarbowymi

            5.2 dane pozyskane dla celów marketingowych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez odbiorcę informacji marketingowych - klienta naszej firmy

         6. Udostępnianie danych:

            6.1 dane naszych klientów służą do realizacji zamówień i wysyłania produktów więc są udostępniane firmom spedycyjnym: firmie kurierskiej DPD, Poczcie Polskiej a w razie potrzeby rónież                       innym

            6.2 do danych osobowych naszych klientów mają również dostęp podmioty świadczące usługi takie jak biuro księgowe, kancelaria prawnicza, ewentualnie firmy windykacyjne oraz zajmujące                      się obsługą informatyczną

          7. Nasi klienci jako podmioty swoich danych osobowych mają prawo do:

             7.1 dostępu do swoich danych w tym do otrzymania ich kopii

             7.2 przenoszenia danych

             7.3 poprawiania swoich danych w celu sprostowania wadliwej treści

             7.4 ograniczenia przetwarzania danych

             7.5 usunięcia swoich danych

             7.6 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych